Strubelytning, en mild meditationsform

Her kan man diskutere erfaringer med meditation. Da jeg selv ved lidt om emnet, vil jeg gerne hjælpe, i det små, men jeg har ingen uddannelse, så hvis der for alvor er problemer, skal du henvende dig til din Guru.
Post Reply
User avatar
aldebaran
Hyperaktiv
Posts: 391
Joined: 16 May 2010 23:43
Location: Danmark
Contact:

Strubelytning, en mild meditationsform

Post by aldebaran »

Jeg skriver dette, fordi jeg roder med meditation og så noget, men jeg ønsker ikke at spille klog på hvordan andre meditationer virker, for man kommer let ind i uendelige diskussioner om guds eksistens og hvilken farve sokker gud har på,... og hvad ved jeg... :?

Dette er en lille, let øvelse der renser sindet, imens du ligger og dovner på sofaen :angel: .

Jeg udviklede metoden fra en oplevelse jeg havde dagen efter nytårs aften, hvor jeg var gået i seng og tænkte på filmen Rumrejse 2001.

Der er en scene i filmen der er meget uhyggelig, syntes jeg, hvor en astronaut er ude i sin rumdragt og man hele tiden kan høre åndedrættet. Jeg undrede mig over, hvorfor det var så uhyggeligt og for ligesom at teste, lavede jeg lyden fra filmen, ved at lukke struben en lille smule, så luften støjer under passagen.

Da jeg lå og lyttede til min egen "luftstøj" kunne jeg mærke at jeg blev bange, men jeg giver ikke op så let, så jeg blev i oplevelsen og pludseligt "hørte" jeg et stort "knald", men der var ingen rumklang på, så jeg vidste at det ikke var udenfor. Det var heller ikke i mit soveværelse, så den eneste løsning var at jeg havde genoplevet et "nytårsknald" og altså "hørt syner".

Den slags syntes jeg er meget interessant, så jeg begyndte at bruge metoden, hver aften, "Lo and behold", fænomenet gentog sig med andre genoplevelser og frigørelse at spændinger i kroppen og sindet. Jeg havde i forvejen mange års erfaring med TM og teorien bag, så jeg genkendte processen, med spændingsløsninger.

Nu har jeg brugt metoden, "Strubelytning", i snart 10 år og jeg er ikke blevet tosset endnu, så derfor tør jeg godt anbefale den til andre.

For at få det bedste ud af at meditere, anbefaler jeg følgende:
 1. At man ikke har indtaget hash, narkotika, store mængder alkohol eller andre bevidsthedsændrende stoffer i mindst 2 døgn før meditation. Det er i det hele taget FARLIGT, at blande euforiserende stoffer og meditation ! ! !
 2. At man ikke har spist eller drukket over ½ liter vædske i mindst en time før meditation.
 3. At man ikke lige har været vred eller på anden måde ude af psykisk balance.
 4. At man sørger for at man ikke bliver forstyrret under meditation, af børn, telefon, husdyr, et ur der tikker o.s.v.
 5. At man bliver vækket blidt, når de 15 min er gået, så man ikke sidder/ligger længere end de 15 minutter.
Altså, metoden skematisk:

1. Læg dig eller sid(bruger jeg ikke selv) behageligt med rank ryg.
2. Brug et minut til at falde til ro.
3. Luk struben delvist, ved at stramme stemmebåndene en lille smule, lige nok til at luften støjer.
4. Lyt til denne støj og lad tanker og andre sanseprocesser flyde forbi, uden at tage stilling til dem.
5. Efter Ca. 15 minutter stopper du lyden og venter et par minutter med at fortsætte med dagens dont.

Mens du strubelytter, vil du opleve mange forskellige sanseindtryk, der kommer indefra. Det vil typisk være genoplevelser af ting er kortvarigt har belastet dine sanser, dit sind eller din krop, for eksempel, givet dig et chok.

For det meste vil det dog være en lind strøm af tanker, billeder og ubeskrivelige fornemmelser, der skifter for dit indre øje, mens du forundret ser til, men en enkelt gang i mellem er det stærke sager, der skal ud af systemet.

Eksempler er : høje lyde, berøringer(en lussing), at falde over en kantsten(føles underligt, når man ligger ned), diverse følelser og lyster (også seksuelle).

Lad oplevelserne passere og fortsæt med at strubelytte, med mindre det har været for kraftigt til, at du kan falde til ro igen.

Det er meget sandsynligt at du falder i søvn, men det gør ikke noget, for det er samme proces som drømme, men bare mens du er vågen og kan kikke med. Ifølge forskningen omkring TM, er hvilen under meditation mere effektiv og dybere end under søvn.

Det er en rigtig god metode, hvis man ikke kan falde i søvn, selvom man er træt.

En ting man skal være klar over er, at der, i forbindelse med oprydning i det indre pulterkammer(sindet), kan blive behov for at give udtryk for de følelser der dukker op, så en gang imellem vil man græde, eller på anden måde have behov for at give udtryk for følelser eller lyster. Det er den del af processen og skal ikke underkendes.

Man skal skal dog ikke være bange for at der kommer for meget op på en gang, så man kommer helt ud af psykisk balance. Det har jeg ikke oplevet med denne proces, som er ret mild og afbryder sig selv, når der kommer noget op til overfladen.

Jeg håber at du har lyst til at "lege med dit sind", for jeg finder metoden meget gavnlig og instruktiv, idet man faktisk kan følge med i hvad der har belastet, systemet igennem årene.

Generelt vil det være sådan, siger min erfaring, at det er "last.-in, first-out"-proces, hvor man ofte kan genkende de ting der er sket fornylig, i de oplevelser man har under strubelytning.

For at drage en sammenligning, der måske er ulækker, men det tætteste på sandheden jeg kan komme.
Det svarer til at brække sig, når man har spist noget man ikke kan tåle. Man kan smage og se, hvad man har fået til middag og man skal være glad for at man er kommet af med et igen, for det var ikke godt at have i sig. Dog slipper man for "ærter og gulerødder" ;.-)

Det var alt for denne gang.

Jeg håber at du kan bruge det til noget.

Det er aldrig for sent, at arbejde med at forbedre sit velvære.

Mvh.
Din amatør-Guru,
Aldebaran ! Me wanna go home...
User avatar
aldebaran
Hyperaktiv
Posts: 391
Joined: 16 May 2010 23:43
Location: Danmark
Contact:

Throat-listening a mild form of meditation.

Post by aldebaran »

Throat-listening
(copied from the above post and translated using Google translate and my corrections)

I am writing this because I am using meditation and the like, but I do not want to pretend to know how other meditations works because you can easily get into endless discussions about God's existence and what colour socks god use ... and what ever ... ?

This is a simple and easy exercise which cleanses the mind, while you are lying down and being lazy on the couch :-) .

I have developed this method from an experience I had the day after New Year's evening, where I had gone to bed and thought of the move Space Odyssey 2001.

There is a scene in this move that is very scary, I think, where an astronaut is out in his spacesuit and you can constantly hear his breath. I wondered why it was so creepy and I like to make tests on my self, so I made the sound from the film, by closing the throat a little bit, so the air makes noises during the passage.

As I listened to my own "air noise" I felt scared, but I do not give up easily, so I stayed in the experience and suddenly "heard" I a big "bang", but there was no reverb on this sound, so I knew that it was not outside. Nor was it in my bedroom, so the only solution was that I had relived a "New Year bang" and then "heard visions."

I found this to be very interesting, so I began using the method, every evening, "Lo and behold', the phenomenon repeated itself with other re-experiences and releases of tensions in my body and mind. I have already had many years of experience with TM(meditation) and the theory behind it, so I recognized process, "tension release from the mind/body".

Now I've been using it, "Throad-Listening" for nearly 10 years and I'm not crazy yet, so now I dare recommend it to others.

To get the most out of meditation in general, I recommend the following:
 • That you do not consume marijuana, drugs, large quantities of alcohol or other mine changeing substances for at least 2 days before meditation. It is, all considered, dangerous to mix drugs and meditation! ! !
 • That you have not eaten or drunk more than half a liter of fluid for at least an hour before meditation.
 • To wait for at least an hour if you have been angry or otherwise out of mental balance.
 • Make sure that you will not be disturbed during meditation, by kids, phones, pets, a clock ticking, etc.
 • That you are woken up gently, when 15 minutes have passed, so you do not sit / lie beyond 15 minutes.
Thus, the method schematically:
 1. Lie down or sit comfortably with a straight back.
 2. Take a minute to calm down.
 3. Close the throat partly, by tightening the vocal chords lust a little bit, just enough for the air to make some noise parsing.
 4. Listen to this noise and allow thoughts and other sensory processes float by without taking a position onor react to them.
 5. After approximately 15 minutes stop the sound and wait a few minutes before you continue with the day's pursuits.
While you're Throat-listening, you will experience many different sensations that come from within. It will typically be re-experiences of things that briefly have over-loaded your senses, your mind or your body. For example, given you a shock.

For the most part, it will be a steady stream of thoughts, images and indescribable sensations that flow by your mind's eye as you look on, puzzled, but once in in a while it's strong stuff that needs to be released from the body/mind system.

Examples are: loud noises, touch (a slap), tripping over a curb (feels weird when you lie down, already), various emotions and desires (including sexual).

Let the experience pass by(like cars on the road) and continue to do Throat-listening, unless it has been too strong and you need to can calm down again.

It is very likely that you fall asleep, but it does not matter, because it's the same process as dreams, but only while you are awake and can follow it. According to research on TM resting during meditation is more effective and deeper than during sleep.

It is a really good method if you can not fall asleep, even if you're tired.

One thing you must realize is that, in connection with the clean up in the internal attic (the mind) there may be a need to express the emotions that pop up, so sometimes you will cry, or otherwise need to express feelings or desires. This is part of the process and should not be ignored. It is as important as the meditation itself.

You should not be afraid that too much will come up at once, so you loose your mental balance. I have not experienced that with this process, which is rather mild and interrupts itself when anything strong comes to the surface.

I hope that you will like to try "playing games with your mind", because I find this method very useful and instructive, because you can actually follow what has overloaded the system over the years.

Generally, my experience tells me that, it will be like "last.-in, first-out" process, where you often can recognize the things that have happened recently, in the experiences you have during throat-listening.

To draw a comparison, perhaps disgusting, but the closest to the truth I can get.
This corresponds to puke when you've eaten something you can not digest. You can taste and see, what you have had for dinner and you should be happy that you are rid of this ones again, because it was not good to have within.

That's all for now.

I hope that you can use this.

It is never too late to work to improve your well-being.

Regards.
Your amateur Guru
Aldebaran ! Me wanna go home...
Post Reply